ലേഖനം : ചികിത്സയുടെ ലോകം

ചികിത്സയുടെ ലോകം

SKU : 6325

275.00

Availability: In Stock

Condition: New

Publisher: Current Books Thrissur

രോഗവും ചികിത്സയും വൈദ്യശാസ്ത്രത്തിന്റെ പരിണാമവും തികഞ്ഞ ശാസ്ത്രീയതയോടെ വിവരിക്കുന്നു. ഈ പുസ്തകത്തില്‍. ആധുനിക വൈദ്യശാസ്ത്രം പിന്നിട്ട വഴികളും കൈവരിച്ച വിജയങ്ങളും ഗ്രന്ഥകാരന്‍ വിവരിക്കുന്നത് കഥപറയുന്ന ലാവണ്യത്തോടെയാണ്.