ലേഖനം : അഗ്നിേഹോത്രം എന്തിന്

അഗ്നിേഹോത്രം എന്തിന്

SKU : 7582

60.00

Availability: In Stock

Condition: New

Publisher: Vedavidya Prakashan

അഗ്നിേഹോത്ര യജ്ഞത്തിന്റെ ശാസ്ത്രീതയും കൃഷി
ആരോഗ്യം, പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണം തുടങ്ങിയ മേഖലകളില്‍
അതുകൊണ്ടുള്ള നേട്ടങ്ങള്‍ ചര്‍ച്ച ചെയ്യുന്ന ഗ്രന്ഥം.