ലേഖനം : മന്ത്രപുഷ്പം

മന്ത്രപുഷ്പം

SKU : 7586

40.00

Availability: In Stock

Condition: New

Publisher: Vedavidya Prakashan

വേദങ്ങളുടെ ആശയലോകത്തെ മനസ്സിലാക്കാൻ പാകത്തിന്, തിരെഞ്ഞടുത്ത വേദമന്ത്രങ്ങളും അവയുടെ മലയാളഭാഷ്യവും ഉള്‍കൊള്ളുന്ന ഗ്രന്ഥം.