ലേഖനം : പൂണുനൂൽ ഇടുന്നതെന്തിന്

പൂണുനൂൽ ഇടുന്നതെന്തിന്

SKU : 7589

30.00

Availability: In Stock

Condition: New

Publisher: Vedavidya Prakashan

പൂണുനൂൽ ഒരു ജാതി ചിഹ്നല്ലെന്നും അതിന്റെ പിറകിൽ ഒരു മഹത്തായ തത്ത്വചിന്തയുണ്ടായിരുന്നുവെന്നും
പ്രാചീന ഗുരുകുല വിദ്യാഭാസ രീതിയുടെ വെളിച്ചത്തിൽ വിവരിക്കുന്ന ഗ്രന്ഥം.