ചരിത്രം : ചെങ്ങന്നൂര്‍ കലാപം

ചെങ്ങന്നൂര്‍ കലാപം

SKU : 11624

80.00

Availability: In Stock

Condition: New

Publisher: NBS (National Book Stall)

ചരിത്രത്തിന്റെ മണ്ണടരുകളില്‍ നിന്ന് ദേശസ്നേഹത്തിലധിഷ്ഠിതമായ യുക്തിക്കും സ്വയാഭിമാനത്തിനും വിലകല്പിച്ച ദേശാഭിമാനികളുടെ അദമ്യമായ സ്വാതന്ത്ര്യദാഹത്തില്‍ നിന്നാണ് ചെങ്ങന്നൂര്‍ കലാപം സമാരംഭിക്കുന്നത്.