ചരിത്രം : പ്രാചീന കേരളത്തിന്റെ വാണിജ്യ ബന്ധങ്ങള്‍

പ്രാചീന കേരളത്തിന്റെ വാണിജ്യ ബന്ധങ്ങള്‍

SKU : 12418

125.00

Availability: In Stock

Condition: New

Publisher: DC Books

കേരളവും ഭാരതത്തിലെ മറ്റു പ്രദേശങ്ങള്‍ തമ്മിലും വിദേശരാജ്യങ്ങളുമായും സഹസ്രാബ്ദങ്ങള്‍ക്കു മുമ്പേ വ്യാപാര ബന്ധങ്ങല്‍ നിലനിന്നിരുന്നു.