ചരിത്രം : ആദി ഇന്ത്യരുടെ ചരിത്രം

ആദി ഇന്ത്യരുടെ ചരിത്രം

SKU : 8549

75.00

Availability: In Stock

Condition: New

Publisher: Mythri Books

ഇന്ത്യയുടെ പ്രാചീനചരിത്രത്തിലെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമുക്ക് ലഭ്യമായിട്ടുള്ള രചനകളില്‍ ആധികാരികം എന്നു കരുതുന്ന പലതിലും ഉള്‍ക്കൊള്ളിച്ചിട്ടുള്ള വസ്തുതകള്‍ അടിസ്ഥാനപരമായി സത്യവിരുദ്ധങ്ങളും അവിശ്വസനീയങ്ങളുമാണ്.