ചരിത്രം : ഇന്ത്യാ ചരിത്രം ഭാഗം - 1

ഇന്ത്യാ ചരിത്രം ഭാഗം - 1

SKU : 9899

280.00

Availability: In Stock

Condition: New

Publisher: DC Books

ചരിത്രാതീത കാലം മുതല്‍ മുഗള്‍ സാമ്രാജ്യ സ്ഥാപനം വരെയുള്ള ഇന്ത്യയുടെ സംഭവ ബഹുലമായ ചരിത്രം വസ്തു നിഷ്ഠമായും സമഗ്രമായും ലളിതവുമായി ആവിഷ്കരിക്കുന്ന ഇന്ത്യാചരിത്രത്തിന്റെ ഒന്നാംഭാഗം ചരിത്ര വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്കുള്ള ഒരു അടിസ്ഥാന ഗ്രന്ഥം തന്നെയാണ്.