ആരോഗ്യം : മാനസിക പ്രശ്നങ്ങള്‍ അറിയാം അകറ്റാം

മാനസിക പ്രശ്നങ്ങള്‍ അറിയാം അകറ്റാം

SKU : 10369

250.00

Availability: In Stock

Condition: New

Publisher: DC Books

ലോകാരോഗ്യ സംഘടനയുടെ കണക്കുകള്‍ പ്രകാരം പത്തുപേരില്‍ ഒരാള്‍ മാനസിക സംബന്ധമായ പ്രശ്നങ്ങള്‍ അനുഭവിക്കുന്നു.