ആരോഗ്യം : അക്യുപങ്ചര്‍ അക്യുപ്രഷര്‍ ചികിത്സാ വിധികള്‍

അക്യുപങ്ചര്‍ അക്യുപ്രഷര്‍ ചികിത്സാ വിധികള്‍

SKU : 12066

150.00

Availability: In Stock

Condition: New

Publisher: DC Books

നൂറ്റാണ്ടുകളായി പിന്തുടര്‍ന്നു വരുന്ന ചികിത്സാ ശാഖയാണ് അക്യുപങ്ചര്‍ അക്യുപ്രഷര്‍. സര്‍ വ്വ സാധാരണമായി കണ്ടു വരുന്ന രോഗങ്ങല്‍ക്കും ശാരീരികക്ലേശങ്ങള്‍ക്കും ശാരീരിക ക്ലേശങ്ങള്‍ക്കുമുള്ള ഫലപ്രദമായ മരുന്നു രഹിതവും ലാഭകരവുമായ ചികിത്സാ സമ്പ്രദായമാണിത്.