ആരോഗ്യം : കൊളസ്ട്രോള്‍ നിങ്ങള്‍ക്ക് നിയന്ത്രിക്കാം

കൊളസ്ട്രോള്‍ നിങ്ങള്‍ക്ക് നിയന്ത്രിക്കാം

SKU : 9080

100.00

Availability: In Stock

Condition: New

Publisher: Chintha Publications

ജീവിത ശൈലീരോഗങ്ങള്‍ വര്‍ദ്ധിച്ചു വരുന്ന ഇക്കാലത്ത് കൊളസ്ട്രോള്‍ മൂലമുണ്ടാകുന്ന അപകടങ്ങളെ തിരിച്ചറിയാനും പ്രതിരോധിക്കാനും ഉതകുന്ന പുസ്തകം.