നാടകം : എന്റെ രക്ഷകന്‍

എന്റെ രക്ഷകന്‍

SKU : 10497

150.00

Availability: In Stock

Condition: New

Publisher: DC Books

ഭൂമിയുടെയാകെ ക്രൗര്യത്തിന്റെ കുരിശില്‍ കിടന്ന് ഭൂതലവാസികലുടെ മുഴുവന്‍ വേദനയും ഏറ്റുവാങ്ങിയ ക്രിസ്തുവിന്റെ ചരിത്രത്തെ ആസ്പദമാക്കിയ കാവ്യനാടകം.