നോവല്‍ : മഞ്ഞ്

മഞ്ഞ്

SKU : 2181

70.00

Availability: In Stock

Condition: New

Publisher: Current Books Thrissur

അവ്യക്തതയിലെ വ്യക്തതയും അപൂര്‍ണ്ണതയിലെ പൂര്‍ണ്ണതയുമുളള ഒരു ഭാവഗാനം. ഭൂതകാലത്തിന്റെ ശബ്‌ദങ്ങളും വര്‍ണ്ണങ്ങളും വര്‍ത്തമാനത്തിലേക്ക്‌ തിരിച്ചുവരുന്ന കവിത. മനസ്സിന്റെ താഴ്‌വരയില്‍ ഉരുകിയുറയുന്ന മഞ്ഞുകട്ടയുടെ അനുഭവം!
കാലത്തിന്റെ ചലനത്തിലും നിശ്‌ചലതയിലും കാത്തിര