അടുക്കളതോട്ടം : പച്ചക്കറികൃഷി

പച്ചക്കറികൃഷി

SKU : 158

80.00

Availability: In Stock

Condition: New

Publisher: H and C Books

വീട്ടുവളപ്പിലും കോണ്‍ക്രീറ്റ് കെട്ടിടമുകളിലും സ്വന്തം ആവശ്യത്തിനും വാണിജ്യാടിസ്ഥാനത്തിലും പച്ചക്കറികൃഷിചെയ്യുന്നതിനുള്ള മാര്‍ഗ്ഗങ്ങളും രീതികളും വിവരിക്കുകയാണ് ഗ്രേഷ്യസ് ബെഞ്ചമിന്റെ “പച്ചക്കറികൃഷി”