സെല്‍ഫ് ഹെല്‍പ്പ് : പഠനവും തൊഴിലും വിജയ മന്ത്രങ്ങള്‍

പഠനവും തൊഴിലും വിജയ മന്ത്രങ്ങള്‍

SKU : 9598

199.00

Availability: In Stock

Condition: New

Publisher: DC Books

വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്ത് കാലാ കാലങ്ങളില്‍ ഉണ്ടാകുന്ന മാറ്റങ്ങള്‍ വിദ്യാര്‍ത്ഥികളും ഉദ്യോഗാര്‍ഥികളും അറിയാതെ പോയാല്‍ ജീവിത പരാജയമാണ് സംഭവിക്കുന്നത്. പഠനവും തൊഴിലും വിജയ മന്ത്രങ്ങള്‍ എന്ന പുസ്തകം വിജയ വീഥിയിലേയ്ക്ക് നിങ്ങളെ നയിക്കുമെന്നതില്‍ സംശയമില്ല.