ആത്മകഥ : എന്റെ ഹൃദയത്തിലെ ഗാന്ധി

എന്റെ ഹൃദയത്തിലെ ഗാന്ധി

SKU : 1632

75.00

Availability: In Stock

Condition: New

Publisher: Lipi Publications

ജന ഹൃദയത്തില്‍ ഞ്ഞാ‌ന്‍ ദൈവത്തെയാണ് അന്വെഷിക്കുന്നത് ഞാ‌ന്‍ സത്യാന്വേഷിയാണ് ലോക്കാത്ത്ത്തീലര്‍ത്ഥമെന്ന് പറയുന്നതും മനുഷ്യന്റെ ആത്മാവെന്ന് പറയുന്നതും വേറെ വേറെയല്ല അതുതന്നെയാണ് ദൈവം
തന്റെ ഹൃദയത്തിനുള്ളിലെ ഗാന്ധിയെ ഗുരു നിത്യചൈതന്യയതി കണ്ടെത്തുന്നു യതിയ്കു മാത്രം കഴിയുന്ന തനിമയോടെ