ആത്മകഥ : സ്മരണകളുടെ പൂമുഖം

സ്മരണകളുടെ പൂമുഖം

SKU : 8084

250.00

Availability: In Stock

Condition: New

Publisher: Current Books Thrissur

പഴയ മലബാറിലെ പൊന്നാനി താലൂക്കിന്റെ തെക്കുകിഴക്കു അതിര്‍ത്തിയില്‍ സ്ഥിതിചെയ്യുന്ന മൂക്കോലഗ്രാമം മഹാഗുരുക്കന്മാരുടെയും കലാകാരന്മാരുടെയും ജന്മസ്ഥലമാണ്. ആഗ്രമത്തില്‍ ജനിച്ച് ഹിമാലയം വരെ യാത്രചയ്ത് ഒരു മാഹാഗുരുവാണ് പി.ചിത്രന്‍ നമ്പൂതിരിപ്പാട്. താന്‍ സഞ്ചരിച്ച നാട്ടിന്‍ പുറങ്ങളുടെയും നഗരങ്ങളുടെയും പച്ചപ്പുനിറഞ്ഞു നില്ക്കുന്ന ഈ ആത്മകഥ ഒരു കാലഘട്ടത്തിന്റെ ചരിത്ര പുസ്തകമാണ്.