യാത്രാവിവരണം : പെണ്ണടയാളങ്ങള്‍ കഥ കവിത യാത്ര അനുഭവം വര

പെണ്ണടയാളങ്ങള്‍ കഥ കവിത യാത്ര അനുഭവം വര

SKU : 11191

199.00

Availability: In Stock

Condition: New

Publisher: DC Books

പുതിയ കാലത്തെ പെണ്‍ മനസ്സുകള്‍ എങ്ങെനെ ജീവിതത്തെ വായിക്കുന്നു എന്നതിന്റെ നേര്‍ സാക്ഷ്യമാണ് പെണ്ണടയാളങ്ങള്‍ എന്ന ഈ സമാഹാരം