യാത്രാവിവരണം : ഹിമാലയന്‍ യാത്ര ഒരു കൈപ്പുസ്തകം

ഹിമാലയന്‍ യാത്ര ഒരു കൈപ്പുസ്തകം

SKU : 11223

195.00

Availability: In Stock

Condition: New

Publisher: DC Books

ഹിമാലയം യാത്രികര്‍ യാത്രയ്ക്കു തയ്യാറാകുമ്പോള്‍ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട പ്രധാനപ്പെട്ട കേന്ദ്രങ്ങള്‍ തമ്മിലുള്ള അകലം. യാത്രയ്ക്കാവശ്യമായ സമയം യാത്രയില്‍ന്‍ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങള്‍. വാഹനസൗകര്യം,കാലാവസ്ഥ വിശ്രമ കേന്ദ്രങ്ങള്‍ തുടങ്ങിയ അടിസ്ഥാന വിവരങ്ങള്‍ ഉള്‍പ്പെടുന്ന പുസ്തകം.