കവിതകള്‍ : 101 കുറുങ്കവിതകള്‍

101 കുറുങ്കവിതകള്‍

SKU : 1846

30.00

Availability: In Stock

Condition: New

Publisher: Lipi Publications

കുഞ്ഞുണ്ണിക്കവിതകള്‍പോലെ നര്‍മ്മവും പ്രസദാത്മകതയും നിറഞ്ഞ നുറുങ്ങുകവിതകളുടെ സമാഹാരം ലാളിത്യത്തിലൂടെ ആഴമുള്ളചിന്തകള്‍ നല്‍കുന്നു.ജീവിതത്തിന്റെ ദര്‍ശനിക സമസ്യകളെ ലളിതമായൈ വരച്ചിടുന്ന,ആസ്വദ്യകരമായ കുറുങ്കവിതകള്‍
മലയത്ത് അപ്പുണ്ണി