കവിതകള്‍ : സൈക്കിള്‍

സൈക്കിള്‍

SKU : 8311

120.00

Availability: In Stock

Condition: New

Publisher: Green Pepper Publica

പ്രതിപാദ്യവിഷയങ്ങളോ പദങ്ങളോ ഒട്ടും സങ്കീർണ്ണമല്ലാത്ത, ചിരപരിചിതമായ സന്ദർഭങ്ങളിൽ നിന്നും പിറന്നുവീണ കവിതകൾ. ലളിതമായ പദനിർമ്മിതിയിലൂടെ സഞ്ചരിയ്ക്കുമ്പോൾ ഗൃഹാതുരതയുടെ ഉപ്പുമാങ്ങ മണക്കുന്നത് അനുഭവവേദ്യമാകുന്നു.