കവിതകള്‍ : ഗുരുവായൂരപ്പശതകം ശിവശതകം

ഗുരുവായൂരപ്പശതകം ശിവശതകം

SKU : 8728

65.00

Availability: In Stock

Condition: New

Publisher: Grand Books

അര്‍പ്പിതമനസ്കരായ ഭക്തന്മാര്‍ക്കു മാത്രമല്ല, അക്ഷരശ്ലോക സിദ്ധാന്മാര്‍ക്കും കാവ്യാസ്വാദക ബുദ്ധന്മാര്‍ക്കും അനുശീലനത്തില്‍ ഒരു പോലെ പ്രിയംകരമാവുന്ന ഒരു കാവ്യഗ്രന്ഥമത്രേ ഇത്.