കവിതകള്‍ : വേട്ടക്കാരനും ഇരയും ഇരുട്ടുവരയ്ക്കുന്ന ചിത്രങ്ങളും

വേട്ടക്കാരനും ഇരയും ഇരുട്ടുവരയ്ക്കുന്ന ചിത്രങ്ങളും

SKU : 9008

80.00

Availability: In Stock

Condition: New

Publisher: Kerala Book Store Publishers

ഒരുപക്ഷേ അറിയപ്പെടാതെ പോകുമായിരുന്ന അതെല്ലെങ്കില്‍ കുറച്ചുകാലം കോളിളക്കം സൃഷ്ടിക്കുന്ന ഒരു പത്രവാര്‍ത്തയുടെ വിഭവമായി മാറുമായിരുന്ന ഒരു സംഭവത്തില്‍ നിന്ന് മോഹന്‍ ദാസ് ഒട്ടും വാചാലമല്ലാത്ത കവിത സൃഷ്ടിക്കുന്നു.