കവിതകള്‍ : നില് പു മരങ്ങള്‍

നില് പു മരങ്ങള്‍

SKU : 9416

100.00

Availability: In Stock

Condition: New

Publisher: DC Books

സ്വരഭേദങ്ങളുടെ സാധ്യതകള്‍ അന്വേഷിക്കുന്ന നാടകീയതകൊണ്ട് സമ്പന്നമായ കവിതാ ശില്പം.