കവിതകള്‍ : കാട്ടിലോടുന്ന തീവണ്ടി

കാട്ടിലോടുന്ന തീവണ്ടി

SKU : 9419

80.00

Availability: In Stock

Condition: New

Publisher: DC Books

ആര്യാംബികയുടെ കവിതയില്‍ ആകെയൊരു കുലീനമായ കുട്ടിത്തമുണ്ട്. ഗ്രാമക്കിണറിനപ്പുറം പോകാത്തതാണ് ആ തിരക്കില്ലാത്ത നടത്തം.