കവിതകള്‍ : തീവണ്ടി

തീവണ്ടി

SKU : 9586

70.00

Availability: In Stock

Condition: New

Publisher: Yes Press Books

ആത്മഹത്യയ്ക്കും ജീവിതത്തനും ഇടയിരുന്നു കൊണ്ട് എഴുതുന്നത് കവിതയാകുമ്പോള്‍ അതിജീവനത്തിന്റെ പര്യായപദമായി കവിത മാറുന്നു.