ഇതിഹാസം : മഹാഭാരതത്തിലെ ഉജ്ജ്വലമുഹൂര്‍ത്തങ്ങള്‍ പ്രധാനകഥാപാത്രങ്ങളും

മഹാഭാരതത്തിലെ ഉജ്ജ്വലമുഹൂര്‍ത്തങ്ങള്‍ പ്രധാനകഥാപാത്രങ്ങളും

SKU : 6331

130.00

Availability: In Stock

Condition: New

Publisher: Yes Press Books

കഥകളുടെ അക്ഷയഖനിയാണ് മഹാഭാരതം; അന്യമായ ജീവിത സന്ദര്‍ഭങ്ങളുടേയും. മഹാഭാരതത്തിന്റെ ആഴങ്ങളില്‍ നിന്ന് മുങ്ങിയെടുത്ത രത്ന ശേഖരമാണ് ഈ പുസ്തകം.
ഇനിയും മഹാഭാരതം വായിക്കാത്തവര്‍ക്ക്, പ്രൗഢോജ്ജ്വലമായ ഇതിഹാസത്തിലേയ്ക്ക് ഈ പുസ്തകം വഴിതെളിയിക്കും