ജീവചരിത്രം : സ്രാവുകള്‍ക്കൊപ്പം നീന്തുമ്പോള്‍

സ്രാവുകള്‍ക്കൊപ്പം നീന്തുമ്പോള്‍

SKU : 8925

250.00

Availability: In Stock

Condition: New

Publisher: Current Books Thrissur

സ്രാവുകള്‍ക്കൊപ്പം നീന്തുമ്പോള്‍ :
സാധാരണക്കാരന് ആവശ്യമുള്ളതും ഗുണകരവുമായ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനാണ് സിവിൽ സർവ്വീസിൽ ഞാൻ ശ്രമിച്ചത് . അതിന്റെ ഫലമായി എങ്ങനെ ഞാനൊരു ഔട്ട് സൈഡർ ആയി മാറിയെന്നത് ഈ പുസ്തകം പറയും .

Ordered Books will be dispatched by May 23 2017