തത്വശാസ്ത്രം : ദൈവദശകം

ദൈവദശകം

SKU : 9314

95.00

Availability: In Stock

Condition: New

Publisher: Green Books

നാരായണഗുരു മനുഷ്യരെ ഒരുപോലെ കാണാന്‍ ഉദ്ബോധിപ്പിക്കുക മാത്രമല്ല ചെയ്തത് ഉപനിഷത്തുക്കളുടെ സാര്‍ത്ഥമായ വ്യാഖ്യാനങ്ങളിലൂടെ മനുഷ്യജന്മത്തിന്റെ മഹത്ത്വവും ഉദാത്തതയും വെളിപ്പെടുത്തി.