ഉപന്യാസം : ജനാധിപത്യം സംസ്കാരം സമകാലീനലോകം

ജനാധിപത്യം സംസ്കാരം സമകാലീനലോകം

SKU : 10053

80.00

Availability: In Stock

Condition: New

Publisher: NBS (National Book Stall)

സമകാലീന കേരളീയ സമൂഹത്തെ മതേതരമാനവിലതയിലൂടെയും യാഥാര്‍ത്ഥ്യ ബോധത്തോടെയും സംവാദാത്മകമായി സമീപിക്കുന്ന ലേഖനങ്ങള്‍