ഉപന്യാസം : ഇ എം എസ്സിന്റെ നിയമസഭാ പ്രസംഗങ്ങള്‍ 1957-1959

ഇ എം എസ്സിന്റെ നിയമസഭാ പ്രസംഗങ്ങള്‍ 1957-1959

SKU : 11488

130.00

Availability: In Stock

Condition: New

Publisher: NBS (National Book Stall)

വിവിധ വിഷയങ്ങളെ അധികരിച്ച് 1957 മുതല്‍ 1959 വരെ കേരളനിയമ സഭയില്‍ ഇ എം എസ് നടത്തിയ പ്രസംഗങ്ങളുടെ സമാഹാരം.