ഉപന്യാസം : പെരുമഴ പകര്‍ന്ന പാഠങ്ങള്‍

പെരുമഴ പകര്‍ന്ന പാഠങ്ങള്‍

SKU : 12257

100.00

Availability: In Stock

Condition: New

Publisher: DC Books

കേരളം നേരിട്ട മഹാപ്രളയത്തെ സാമാനതകളില്ലാത്ത പോരാട്ടവീര്യത്തോടെയാണ് നാം നേരിട്ടത്. പ്രളയത്തിന്റെ കാരണങ്ങളെയും കേരളം എപ്രകാരമാണതിനെ അതിജീവിച്ചതെന്നും വിലയിരുത്തുന്നതോടൊപ്പം ദുരന്തനിവാരണത്തിന്റെ നവീന മാർഗ്ഗങ്ങളും ഐക്യരാഷ്ട്ര പരിസ്ഥിതി സംഘടനയിലെ ദുരന്ത ലഘുകരണവിഭാഗം തലവൻ മുരളി തുമ്മാരുകടി ഈ പുസ്തകത്തിലൂടെ പറയുന്നു.