ഉപന്യാസം : മതേതര മനസ്സ് ദശാബ്ദത്തിനു മുമ്പ്

മതേതര മനസ്സ് ദശാബ്ദത്തിനു മുമ്പ്

SKU : 6107

65.00

Availability: In Stock

Condition: New

Publisher: Haritham Books

ഒരു ദശാബ്ദത്തിനും മുമ്പ് പ്രഗല്മതികളും പ്രമാണികരുമായ ചില വ്യക്തിത്വങ്ങളുടെ മതേതര ലേഖനങ്ങളാണ് ഇവിടെ അയവിറക്കുന്നത്. ഇത് കാലത്തോട് ചെയ്യുന്ന നീതിയാവും അത്തരമൊരു ചിന്തയില്‍ നിന്ന് ഉയിര്‍കൊണ്ടതാണ് ഈ പുസ്തകം.