ഉപന്യാസം : കേരള സമൂഹഘടനാ മാറ്റങ്ങള്‍

കേരള സമൂഹഘടനാ മാറ്റങ്ങള്‍

SKU : 6489

140.00

Availability: In Stock

Condition: New

Publisher: Olive Publications

പുരാതനകാലം മുതല്‍ കേരള സമൂഹത്തിലുണ്ടായിട്ടുള്ള മാറ്റങ്ങള്‍, അതിന്റെ കാരണങ്ങള്‍ ഗോത്രരീതി, നഗരവല്‍ക്കരണം, രാജഭരണം, സമ്പദ്ഘടനാമാറ്റങ്ങള്‍ തുടങ്ങിയവ മനസ്സിലാക്കാന്‍ മുമ്പുണ്ടായിട്ടില്ലാത്ത ശ്രമത്തിന്റെ പ്രതിഫലനമാണ് ഇവിടെ.