ഉപന്യാസം : മാറുന്ന മനസ്സുകള്‍ മാലിന്യമകലുന്ന തെരുവുകള്‍ ആലപ്പുഴ വൃത്തിയാകുമ്പോള്‍

മാറുന്ന മനസ്സുകള്‍ മാലിന്യമകലുന്ന തെരുവുകള്‍ ആലപ്പുഴ വൃത്തിയാകുമ്പോള്‍

SKU : 7444

150.00

Availability: In Stock

Condition: New

Publisher: Chintha Publications

നഗരസഭ പോലുള്ള തദ്ദേശ സ്വയം ഭരണ സ്ഥാപനങ്ങള്‍ക്ക് മാലിന്യങ്ങള്‍ നിര്‍മ്മാര്‍ജ്ജം ചെയ്യുന്നതിന് കാര്യക്ഷമമായി ഇടപെടാന്‍ കഴിയുമെന്ന് ആലപ്പുഴ നഗര സഭയിലെ അനുഭവം തെളിയിക്കുന്നുണ്ട്.