ഉപന്യാസം : ദര്‍ശനങ്ങളുടെ മഹാവിപിനം

ദര്‍ശനങ്ങളുടെ മഹാവിപിനം

SKU : 9223

130.00

Availability: In Stock

Condition: New

Publisher: Logos Books

മലയാള സാഹിത്യത്തിന്റെയും സാഹിത്യ നിരൂപണത്തിന്റെയും ഒരു പ്രമുഖ സക്രമണ ഘട്ടത്തെഇ അര്‍ത്ഥപൂര്‍ണ്ണമായി അടയാളപ്പെടുത്തുന്ന സവിശേഷ ഗ്രന്ഥം.