ഉപന്യാസം : മാര്‍ക്സിസവും മതവിശ്വാസവും

മാര്‍ക്സിസവും മതവിശ്വാസവും

SKU : 9451

80.00

Availability: In Stock

Condition: New

Publisher: Kairali Books

മനുഷ്യവര്‍ഗ്ഗത്തെയും സംസ്കാരത്തെയും ആഴത്തില്‍ സ്വാധീനിച്ച ഒട്ടേറെ ദര്‍ശനങ്ങളും വിശ്വാസ പ്രമാണങ്ങളും ലോകത്തെമ്പാടുമുണ്ടായിട്ടുണ്ട്. അവയെ തികഞ്ഞ ആത്മസംയനത്തോടെ വിശകലനം ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു ഗ്രന്ഥം.