ഉപന്യാസം : ചരിത്രം എന്ന ബലിപീഠം

ചരിത്രം എന്ന ബലിപീഠം

SKU : 9761

190.00

Availability: In Stock

Condition: New

Publisher: Logos Books

ചരിത്രം എന്ന ബലിപീഠം എന്നത് ഒരു ശീര്‍ഷകം മാത്രമല്ലെന്ന്. വായന ആരംഭിക്കുന്ന നിമിഷം തന്നെ. നമ്മെ ബോധ്യപ്പെടുത്തുന്ന പുസ്തകം.