പഠനം : ആശാന്റെ വീണപൂവ് വിത്തും വൃക്ഷവും

ആശാന്റെ വീണപൂവ് വിത്തും വൃക്ഷവും

SKU : 10185

85.00

Availability: In Stock

Condition: New

Publisher: DC Books

പൂവും വണ്ടും തമ്മിലുള്ള ബന്ധസംഘര്‍ഷങ്ങള്‍ കവി മനസ്സിന്റെ നിഗൂഢതയെ വെളിപ്പെടുത്തുകയും കവി സ്വയം കവിതയില്‍ മറഞ്ഞു നില്‍ക്കുകയും ചെയ്യുന്നു എന്ന കണ്ടെത്തെല്‍ ജയകുമാറിന്റെആശാന്റെ വീണപൂവ് വിത്തും വൃക്ഷവും എന്ന പഠനത്തെ വ്യത്യസ്തമാക്കിത്തീര്‍ക്കുന്നു.