പഠനം : യോഗ പരിചയം -പാതഞ്ജല യോഗസൂത്രങ്ങളുടെ വ്യാഖ്യാനം

യോഗ പരിചയം -പാതഞ്ജല യോഗസൂത്രങ്ങളുടെ വ്യാഖ്യാനം

SKU : 13279

230.00

Availability: In Stock

Condition: New

Publisher: Narayana Gurukula Publications

നാലു പദങ്ങളുള്ളതാണ് പതഞ്ജലിയുടെ യോഗ സൂത്രം. അത് ശ്രദ്ധിച്ചു വായിച്ചാല്‍ മനസ്സിലാകും, ഇന്ന് മനശാസ്ത്രം എന്ന പേരില്‍ അറിഞ്ഞുപോരുന്ന പാശ്ചാത്യ രീതിയിലുള്ള പഠനം തന്നെയാണ് അതിലും നല്കിയിരിക്കുന്നതെന്ന്.