പഠനം : മനുഷ്യാവകാശങ്ങള്‍

മനുഷ്യാവകാശങ്ങള്‍

SKU : 6498

160.00

Availability: In Stock

Condition: New

Publisher: Current Books Kottayam

മനുഷ്യാവകാശങ്ങളുടെ വികാസപരിണാമങ്ങള്‍ പ്രതിപാദിക്കുന്ന പ്രഥമമലയാള കൃതി. പതിന്നാലു ലേഖനങ്ങളുടെ സമാഹാരം. സരളവും ആകര്‍ഷകവുമായ ആഖ്യാനം. മനുഷ്യവകാശങ്ങളുടെ വലിയ ലോകത്തിലേയ്ക്കു വാതില്‍ തുറക്കുന്ന ഗ്രന്ഥം.