പഠനം : തച്ചു ശാസ്ത്രം ഭാഷ

തച്ചു ശാസ്ത്രം ഭാഷ

SKU : 7057

60.00

Availability: In Stock

Condition: New

Publisher: Devi Books Kodungallor

ഹൈന്ദവദേവാലയശില്‍പ പ്രതിപാദ്യങ്ങളായ ഭാഷാഗ്രന്ഥങ്ങള്‍ വിരളമാണ്. പുടയൂര്‍ഭാഷയെന്ന തന്ത്രഗ്രന്ഥത്തിലെ ഭാഗികമായ പരാമര്‍ശങ്ങളും, ഭാഷാ ശില്പപരത്നവും മാത്രമാണ് നിലവിലുള്ള ഭാഷാഗ്രന്ഥങ്ങളില്‍ എടുത്തുപറയാവുന്നവ എന്നാല്‍ ഇവയേക്കാള്‍ അതിപുരാതനമായതാണ് തച്ചു ശാസ്ത്രം ഭാഷ എന്ന മഹത്തായ ഗ്രന്ഥം.