പഠനം : ലോകരാജ്യങ്ങള്‍

ലോകരാജ്യങ്ങള്‍

SKU : 7874

99.00

Availability: In Stock

Condition: New

Publisher: Bookerman

ലോകത്ത് ആകെ എത്രരാജ്യങ്ങള്‍, അവ ഏതെല്ലാം? ഓരോ രാജ്യങ്ങളുടെയും സ്ഥാനം വിസ്തൃതി, ജനസംഖ്യ, ഭാഷകള്‍ ദേശീയ ചിഹ്നങ്ങള്‍ തുടങ്ങി ഏറ്റവും പുതിയ വിവരങ്ങള്‍ ഉള്‍ക്കൊള്ളിച്ചു തയ്യാറാക്കിയതാണ് ഈ പുസ്തകം.