പഠനം : വൈദികവാങ്മയം

വൈദികവാങ്മയം

SKU : 8148

250.00

Availability: In Stock

Condition: New

Publisher: Vedavidya Prakashan

നാല് വേദങ്ങള്‍, ആറ് വേദാംഗങ്ങള്‍, ആറ് ദര്‍ശനങ്ങള്‍, ബ്രാഹ്മണങ്ങള്‍, ആരണ്യകങ്ങള്‍, ഉപനിഷത്തുകള്‍, ഉപവേദങ്ങള്‍, ലക്ഷണ ഗ്രന്ഥങ്ങളായ പ്രാതിശാഖ്യങ്ങള്‍ വരെ പരന്നുകിടക്കുന്ന വൈദികവാങ്മയത്തെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്ന ഭാഷയിലെ ആദ്യഗ്രന്ഥം.