പഠനം : ദുരന്ത നാടകം അജയ്യതയുടെ അമരസംഗീതം

ദുരന്ത നാടകം അജയ്യതയുടെ അമരസംഗീതം

SKU : 8463

240.00

Availability: In Stock

Condition: New

Publisher: NBS (National Book Stall)

കാലങ്ങളെ അതിജീവിച്ച ദുരന്ത നാടകങ്ങളുടെ സൗന്ദര്യാധിഷ്ഠിത ആസ്വാദനങ്ങളുടെ പഠനപുസ്തകം.